ค่าสินไหมกรุณาคืออะไร

ค่าสินไหมกรุณา คือ ค่าสินไหมที่บริษัทประกันจะจ่ายในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเงื่อนไขกรมธรรม์ ทางประกันจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินชดเชยให้ก็ได้แล้วแต่การพิจารณา แต่หากทางบริษัทประกันยินยอมที่จะจ่ายให้ เราจะเรียกค่าชดเชยนั้นว่า “ค่าสินไหมกรุณา”  ซึ่งส่วนมากบริษัทประกันจะพิจารณาการจ่ายให้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติใหญ่ หรือเหตุการณ์สุดวิสัยที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เกิดความเสียหายที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง อาจเป็นเงิน หรือการซ่อมรถยนต์ให้กลับมาเป็นเหมือนก่อนที่จะเกิดเหตุ ที่ทางบริษัทประกันภัยชดใช้กัลเหตุการณ์ความเสียหายที่ทางบริษัทประกันภัยไม่ได้คุ้มครองในกรมธรรม์  ส่วนใหญ่สินไหมกรุณา จะมีไว้ให้บริการแก่ลูกค้าเก่าของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ที่ใช้บริการกันมานานแล้ว

พิจารณาว่าจะจ่ายหรือไม่จ่าย จากอะไร

  1. ผู้เอาประกันภัยมีความสุจริตใจ
  2. ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันนั้น ต้องการความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเนื่อง
  3. ถ้าเป็นบริษัทประกันภัยต่อ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก Reinsurer แล้ว
  4. สินไหมกรุณาเป็นการให้เปล่าไม่จำเป็นต้องจ่ายเต็มจำนวน และไม่สามารถฟ้องร้องได้

เราสามารถเรียกร้องค่าสินไหมกรุราได้จากใคร

การร้องขอสินไหมกรุณานิยมรเองขอผ่านคนกลาง เช่น ตัวแทน นายหน้า หรือ สามารถเรียกร้องผ่าน คปภ. เกณฑ์การพิจารณาค่าสินไหมกรุณา จะพิจารณาจ่ายสูงสุดไม่เกิน 50% ของค่าเสียหายจริง


ค่าสินไหมทดแทน