พ.ร.บ.รถยนต์คืออะไร

พ.ร.บ.รถยนต์” คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.รถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535พูดง่ายๆ ก็คือ รถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนนบนประเทศไทยทุกคันจะต้องมี พ.ร.บ. มีขึ้นเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเบื้องต้น และเพื่อเป็นความมั่นใจว่าหากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยจะได้รับการรักษาพยาบาลในทันที พ.ร.บ.รถยนต์จะคุ้มครองผู้ประสบภัยทั้งฝ่ายถูก ฝ่ายผิด รวมถึงบุคคลที่ 3 ด้วย

ทำไมต้องทำ พ.ร.บ.รถยนต์?
 • กฎหมายบังคับว่ารถทุกคันบนถนนต้องทำพ.ร.บ.รถยนต์
 • กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันให้สังคม
 • เป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าของรถ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น
 • เป็นการบรรเทาผลร้ายต่อผู้เสียหาย (การชดใช้ค่าเสียหาย)
 • เป็นการลดปัญหาทางสังคมโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด

*หากรถยนต์ของเราไม่มี พ.ร.บ. มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และเจ้าของรถต้องเก็บรักษาหลักฐานการมีประกันนี้ไว้พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกเวลาที่ใช้รถยนต์ด้วย*

ความคุ้มครอง พ.ร.บ.รถยนต์เบื้ยงต้น
 • กรณีบาดเจ็บ>>> จะได้รับค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท/คน
 • กรณีทุพพลภาพ(ตามหลักเกณฑ์) >>> จะได้รับเงินชดเชย 35,000 บาท/คน
 • กรณีบาดเจ็บ แล้วต่อมาทุพพลภาพเพิ่ม>>> จะได้รับเงินไม่เกิน 65,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต>>> จะได้รับเงินค่าปลงศพ และค่าเกี่ยวกับการจัดการศพ 35,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษา>>> จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 65,000 บาท/คน

กรณีรถชนตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป จนเกิดความเสียหาย พ.ร.บ. จะจ่ายความคุ้มครองเบื้องต้นอย่างไร?

รถแต่ละคันที่เกิดเหตุจะมีบริษัทประกันเข้ามาดูแลอยู่แล้ว แต่ถ้ามีบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้อง ให้บริษัทร่วมกันรับผิดชอบค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ

เอกสารที่ใช้เคลม พ.ร.บ.
 • 1.บัตรประจำตัวประชาชน
 • 2.ใบรับรองแพทย์
 • 3.ใบเสร็จรับเงิน
เอกสารที่เบิก พ.ร.บ ในกรณีเสียชีวิต
 • 1.บัตรประจำตัวประชาชน
 • 2.ใบมณระ
 • 3.สำเนาบันทึกประจำวัน

*การขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ต้องขอใช้สิทธิ์ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ อย่าลืมรักษาสิทธิ์กันด้วยล่ะ

พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายอื่นใด ทั้งสิ้น พูดง่ายๆ คือ คุ้มครอง “คน” ไม่คุ้มครอง “รถ” นั่นเองครับ 

โดย มีวงเงินคุ้มครอง ดังนี

1. ค่ารักษาพยาบาล  ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อคน
2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร  ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน
3. เงินชดเชยรายวัน (ผู้ป่วยใน)  ไม่เกิน 200 บาท ต่อวัน (ระยะเวลารวมไม่เกิน 20 วัน)
4. วงเงินความคุ้มครองต่อครั้ง  ไม่เกิน 5,000,000 บาท